E954 - Saccharin and its salts

Additive: E954 - Saccharin and its salts

Names: Saccharine et ses sels, saccharinates, Saccharine, Saccharine de calcium, Saccharine de potassium, Saccharine de sodium, sels de Saccharine, saccharinate de calcium, saccharinate de potassium, saccharinate de sodium, Sulphimide benzoïque