E339ii - Disodium phosphate

Additive: E339ii - Disodium phosphate

DISODIUM PHOSPHATE, or sodium hydrogen phosphate, or sodium phosphate dibasic, is the inorganic compound with the formula Na2HPO4.