E339 - Sodium phosphates

Additive: E339 - Sodium phosphates

Contains:

Names: Orthophosphates de sodium, Phosphate monosodique, Phosphate disodique, Phosphate trisodique